Koupě a reklamace fototechniky aneb Není čočka jako čočka

Pořízení nové fototechniky je pro fanouška fotografie vždy sváteční událostí, na kterou dlouho šetří za nesouhlasu vyživovaných osob. Naopak pro prodejce je vítanou příležitostí k dosažení rychlého zisku v podnikání. Někdy ale i nejspolehlivější technika selže a Leica nedoletí. V tomto článku si proto popíšeme základní pravidla prodeje a práva i povinnosti smluvních stran. Věnovat se přitom budeme toliko prodeji nového zboží přímo v obchodě podnikatelem spotřebiteli, a to podle právní úpravy platné od 1. ledna 2014.

V prvé řadě je ještě před koupí fototechniky nutné si uvědomit, co vlastně zákazník od přístroje očekává, při jakých příležitostech jej hodlá používat a samozřejmě kolik je do něj ochoten investovat. Neměl by podcenit ani rozhodování v oblasti hmotnosti a velikosti fotoaparátu – k focení momentek na dlouhých horských túrách pravděpodobně nebude nejvhodnější přibrat si několikakilovou zátěž. K výběru samotnému by pak měl zákazník přistoupit, teprve až když je vybaven těmito základními předpoklady a očekáváními. Případné zklamání plynoucí ze špatného rozhodnutí totiž zásadně nemůže být předmětem reklamace. Přestože jen v minimu případů se jedná o skutečně klamavou reklamu, kdy slibované parametry nemají s realitou nic společného, určitou běžnou míru reklamního přehánění je nutné očekávat. Stejně tak je důležité odolat návrhům prodejce k pořízení si fototechniky s takovými vlastnostmi, které zákazník vlastně ani nechtěl, nepotřebuje je, případně o nich nikdy v životě neslyšel a nemá nejmenší tušení, k čemu vlastně slouží. Je třeba mít neustále na paměti, že prvotním záměrem prodejce je dané zboží zákazníkovi prodat a ne z něj vychovat nového Jana Saudka, byť by se o ženy zajímal sebevíc.

I poté, co je zboží vybráno, zakoupeno a používáno, může nastat situace, kdy bohužel nefunguje k plné spokojenosti zákazníka. A právě v těchto případech je na řadě jeho reklamace. Tuto problematiku poměrně podrobně upravuje nový občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb.

Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady, tedy že má takové vlastnosti, které byly při koupi sjednány, případně které jsou pro konkrétní zboží typické. Bezvadné (čti „bez-vady“, nikoliv „báječné“) musí být taktéž doklady, které prodejce zákazníkovi k fotoaparátu předal. V případech, kdy tomu tak není, se rozlišují dvě možné situace – podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí taková situace, kdy v případě, že by zákazník o dané vadě předem věděl, zboží by si vůbec nekoupil. Za těchto okolností má zákazník na výběr z několika nároků podle povahy vady: může požadovat výměnu zboží, jeho opravu, slevu nebo může od smlouvy zcela odstoupit (tedy vrátit zboží a získat zpět peníze). Zákazník svůj výběr prodejci musí sdělit co nejdříve po oznámení vady, ideálně hned při uplatnění reklamace. Svou volbu následně nemůže bez souhlasu prodejce změnit. Pokud tuto svou oznamovací povinnost nesplní, jeho práva jsou poměrně zásadním způsobem oslabena, je tedy záhodno na oznámení nezapomenout. Jestliže svou volbu zákazník včas neoznámí, na porušení smlouvy se automaticky hledí jako na nepodstatné, kdy má zákazník právo pouze na odstranění vady, případně na přiměřenou slevu z ceny zboží (samozřejmě je možné se dohodnout jinak).

V případě, že se vada na věci objeví do šesti měsíců od jeho převzetí, předpokládá se, že existovala již v okamžiku převzetí; po této lhůtě je prokázání dané skutečnosti na zákazníkovi. Ten může uplatnit právo z vady zboží v zákonné lhůtě k vytčení vad v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Tato situace je aplikovatelná pouze na případy, kdy vada existovala již v době koupě věci, jen se později projevila, resp. byla odhalena a nelze ji zaměňovat s dřívější zákonnou záruční lhůtou, která od 1. 1. 2014 již neplatí.

Častokrát je ale fototechnika při koupi zcela v pořádku, ale vady vzniknou až později. Ani za takových okolností není pro zákazníka vše ztraceno, poměrně často totiž obchody poskytují záruku za jakost. Jedná se o odpovědnost prodejce za vady, které se projeví v záruční lhůtě. Poskytnutím záruky se prodejce dobrovolně zavazuje, že věc si po určitou dobu zachová své vlastnosti. K tomu je povinen zákazníkovi vydat záruční list, ovšem pouze na jeho požádání. Jako záruční list však může sloužit také samotný doklad o koupi zboží. Tímto zákazník prokáže, že dané zboží u prodejce skutečně zakoupil. Aby nedocházelo k pochybnostem o poskytnutí záruky a o její délce, je velmi vhodné v samostatném záručním listu nebo v dokladu o koupi vyznačit jak záruku, tak i záruční dobu. Pokazí-li se zboží v záruční době, může zákazník až do jejího skončení požadovat výměnu zboží nebo jeho opravu, případně může od smlouvy odstoupit. Prodejce nemusí uznat takové vady, které si zákazník způsobil sám (neuzavření podvodního pouzdra, výběr příliš atraktivní modelky…), nebo ty, které vznikly běžným užíváním věci.

Prodejce je povinen převzít zboží k reklamaci ve kterékoli své prodejně, případně i v sídle svého podnikání, pokud je to s ohledem na sortiment zboží možné. V prodejně musí být po celou prodejní dobu přítomná osoba kompetentní k vyřizování reklamací, ač často je užito absolutního argumentu „šéf tady dneska není“.. Prodejce zákazníkovi vydá potvrzení o tom, že zákazník své právo uplatnil, kdy se tak stalo a co je obsahem reklamace. Reklamace (včetně odstranění vady) musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Nicméně prodejce a zákazník se můžou dohodnout na lhůtě delší, čehož bývá v praxi také využíváno. Aby bylo prodloužení lhůty prokazatelné, je vhodné ho vyznačit na doklad o reklamaci. Případné zamítnutí reklamace musí prodejce vždy písemně zdůvodnit.

O dobu vyřizování reklamace, kdy zákazník nemá možnost zboží užívat, se prodlužuje záruční doba zboží. To ale platí jen u reklamací oprávněných, nikoli u těch nedůvodných.

V souvislosti s uplatněním reklamace má zákazník také nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly. I v tomto případě platí, že těch se může na prodejci domáhat pouze v případě, že se jednalo o reklamaci oprávněnou. Pro uplatnění nákladů je také stanovena promlčecí lhůta v délce jednoho měsíce ode dne uplynutí reklamační lhůty, jinak mu toto právo nemusí být přiznáno. Jedná se přitom vždy o účelně vynaložené náklady (například pokud má prodejce více prodejen, uhradí zákazníkovi pouze náklady související s odesláním zboží do té nejbližší z nich). Výše náhrady nákladů pak nijak nesouvisí s cenou zakoupeného zboží.

V dalším článku se příště seznámíme s tím, kdy a jak lze reklamovat vytištěnou fotografii, se kterou není zákazník spokojený.

Advokáti Černá Pole

4 komentáře u „Koupě a reklamace fototechniky aneb Není čočka jako čočka“

 1. Vrácení peněz

  Rád bych jen podotkl, že zákazník má právo vrácení peněz požadovat, ale to neznamená, že je prodejce vrátí ihned v okamžiku uplatnění reklamace. Pokud je povaha závady taková, že není jasné, zda jde o vadu výrobku, nebo vadu zbůsobenou zákazníkem, nebo se vada celkově těžko prokazuje, prodejce může výrobek nejprve odeslat k posouzení autorizovaným servisem a na jeho základě jednat. Samozřejmě ve stanovené lhůtě 30ti dní. To je něco, co mi ze zákoníku moc nevyplývá, podle mě je to tak. Pokud se mýlím, nechám se poučit.

  Odpovědět
  • vrácení peněz

   Dobrý den, JaKuBe. I když nový občanský zákoník od ledna 2014 zrušil stovky zákonů a vyhlášek se snahou občanské právo co nejvíc sjednotit do jediného kodexu, nebylo možné (a asi ani správné) to udělat bez výjimek. Vyřizování reklamací je stále upraveno v zákoně o ochraně spotřebitele, který výslovně uvádí: “Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.” Takže máte pravdu – je-li potřebné odborné posouzení, prodávající může peníze vrátit až na konci 30denní lhůty, nikoli nutně ihned při uplatnění reklamace.

   Odpovědět
 2. Vada do 6 měsíců

  Mám velmi špatnou zkušenost s nárokováním výměny za nový kus při výskytu vady do 6 měsíců od nákupu. Tzn. projeví se skrytá vada (a není to prkotina a vad je dokonce více), prodejce to převezme k reklamaci, kde požaduji výměnu za nový kus, ale prodejce to pošle do servisu, kde se foťák snaží opravit. Co pak? Odmítnout převzít zboží při ukončení vyřizování reklamace? Soudit se? Zboží jsem převzal a po týdnu dával na další reklamaci (část opravili, ale ne vše), opět s požadavkem na nový kus. Servis to nicméně opět opravoval. Naštěstí pro mě to nestihli opravit do 30-ti dnů, takže prodejce musel přistoupit na odstoupení od kupní smlouvy.
  Jinak mi v článku chybí zmínka o tom, že při reklamaci třetí stejné vady je také možné nárokovat odstoupení od kupní smlouvy, příp. také při výskytu čtvrté různé vady.

  Odpovědět
  • vada do 6 měsíců

   Dobrý den, vaii. Váš příspěvek v sobě zahrnuje dvě samostatné právní otázky.
   1) Na Vámi popsanou situaci ohledně lhůty občanský zákoník pamatuje ve zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě. Stanoví, že “Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.” a dále že “Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.” V průběhu této 6měsíční lhůty tak nemusíte nijak prokazovat, že zboží bylo vadné hned při prodeji, protože se s tím takto počítá.
   2) Ohledně práva na výměnu věci platí, že “může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti”. Takže dle povahy vady můžete žádat výměnu za nový kus dokonce i v případě výskytu jediné vady. Zákon dále určuje, že “Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.” Zatím nevíme o žádném rozhodnutí soudu k tomuto ustanovení. Vy popisujete počet vad, který už byl rozhodující pro soudy podle starého občanského zákoníku. Byť nový občanský zákoník má k mnoha otázkám jiný přístup, v této části se principy nezměnily a tato soudní praxe snad bude převzata beze změn. Lukáš Míša, Advokáti Černá Pole

   Odpovědět

Napsat komentář