motiv

Mnoho povyku pro jednu fotografii aneb ochrana práv autora

Může se zdát až neuvěřitelné, kolik práv je možné porušit pouhým zmáčknutím spouště fotoaparátu. Příkladem může být situace, kdy bez vašeho svolení někdo použije na webových stránkách vaši fotografii nebo kdy jste zachyceni na snímku a nevypadáte zcela podle vašich představ (někteří ani jiné fotografie nemají) a tento je proti vaší vůli šířen do světa. Popsané příklady naráží na autorskoprávní problematiku, která se v dnešní době stává čím dál více aktuální z důvodu masivního využívání sociálních sítí a obecně technologií umožňujících rychlé sdílení informací včetně fotografií.

Autorská práva

Co je autorským dílem stanoví druhý paragraf autorského zákona, který definuje dílo, jako vše co je jedinečným výsledkem činnosti autora a lze to objektivně vnímat v jakékoliv podobě. I přesto, že vaši fotografii za žádné „umělecké dílo“ nepovažujete, dle litery zákona se obvykle jedná o autorské dílo. Výklad autorského zákona se dokonce nevyžaduje u autorského díla striktní požadavek originality, jelikož si asi těžko představíte jedinečnost fotografie na sportovním utkání nebo při společenských akcích kdy je pořízeno velké množství velmi podobných záběrů (fotbalisté jsou jako ženy ve společnosti – všichni jsou natolik trendy, až vypadají nakonec stejně).

Osobnostní práva

Pořízením fotografie vznikají dvě skupiny práv, a to práva osobnostní a majetková. Za osobnostní práva se považuje již samo rozhodnutí autora fotografie, zda ji zveřejní a uvede se jako autor. Vlastník fotografie má samozřejmě také právo na zachování originální podoby fotografie a kontrolu při eventuálních změnách. Osobnostní práva jsou časově omezena na dobu života autora, ale pokud by po jeho smrti užití fotografie snižovalo její hodnotu, může se kterákoliv osoba blízká domáhat ochrany z těchto práv (slavní autoři mají po smrti vždy mnoho autorskoprávně uvědomělých příbuzných).

Majetková práva

Druhá skupina práv jsou práva majetková, která se jeví jako lukrativnější. Představují totiž právo autora dílo užít, tedy i rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat a vystavovat. Autor může udělit jiné osobě „oprávnění k užití díla“ jen na základě licenční smlouvy. Autorská práva jsou totiž „nepřevoditelná“ (dílo lze užít, ale nelze se stát autorem). Výjimkou jsou jen volné a zákonné licence, kdy souhlasu autora není potřeba.

Volným užitím díla se rozumí užití pro osobní potřebu, tedy pokud plochu vašeho osobního počítače nebo telefonu zpestříte fotkou staženou z internetu, nemusíte mít obavy, neboť se nejedná o porušení autorského zákona. Podmínkou je pouze to, že jde o fotografii již uveřejněnou. Mezi zákonné licence spadá také užití díla na základě úřední nebo zpravodajské licence, licence pro provoz knihoven a jiných vzdělávacích institucí a center.

Lidé se dále často mylně domnívají, že pokud autor vystavuje svou fotografii na internetu, dává tím automaticky souhlas k jejímu užití. Autor sice prezentoval své dílo veřejnosti, ale tím ještě neposkytl nikomu oprávnění k jejímu komerčnímu užití, takže jej nelze použít na webových stránkách společnosti nebo k její prezentaci, či pro jakékoliv reklamní účely. Pokud o vás někdo bude psát článek jako o nadějném fotografovi, nebude se jednat o rozpor se zákonem (nanejvýš rozpor s dobrým vkusem), ale pokud se bude článek týkat něčeho co s vámi ani vaší tvorbou nesouvisí a použije pro ilustraci váš snímek, jedná se o zásah do autorských práv. Jako příklad lze uvést článek popisující druhy sexuální deviace či zpochybňující globální oteplování doplněný o vaši fotografii.

Složitější situace nastává u autorskoprávní problematiky spojené se sociálními sítěmi, které jsou v dnešní době velice rozšířené. Asi si nikdo z nás nevzpomene, že by uděloval licenci nějaké sociální síti, kde je přihlášen. Problém je ale v tom, že ona licence je obsažena v registračních podmínkách, jejichž pročtení se řada z nás (včetně právně vzdělaných uživatelů) vyhýbá a pouze je rutinně odsouhlasí.

Ochrana autorských práv

V dnešní době existují speciální programy, které dokáží vyhledat fotografie zobrazené kdekoliv na internetu, a na základě jednotlivých znaků nebo vložených neviditelných značek rozpoznají právě ty, které podléhají autorskoprávní ochraně. Pokud máte malou společnost či provozujete vlastní blog a stáhnete si malou fotku nebo logo, které jste získali díky vyhledávači, vystavujete se riziku finančního postihu ze strany autora či organizace hájící jeho autorská práva. Přitom je možné použít obrázek z bezplatné fotobanky nebo na základě licenční smlouvy využít snímky, kdy se cena licence za fotografii pohybuje již od desítek korun.

Pokud ovšem bude situace opačná a ocitnete se v pozici poškozeného, kdy ke komerčním účelům byla využita vaše fotografie, poskytuje vám autorský zákon celou řadu práv. Často pro odstranění fotografie stačí neformální e-mail, ale pokud byste na první pokus nebyli úspěšní, je možné se svých práv domáhat i soudně. Nelze než doporučit zaslání kvalifikované výzvy ze strany advokátní kanceláře, která jistě nebude brána na lehkou váhu.

Autorský zákoník přiznává autorovi nárok, při zasažení do jeho práv nebo existuje-li hrozba takového zásahu, a) na uznání jeho autorství, b) na informace o rozsahu a způsobu neoprávněného užití, c) na odstranění následků zejména stažením či zničením. Základní nárok dotčeného fotografa tak spočívá v tom, aby byla neoprávněně používaná fotografie stažena. Autor má vedle toho právo také na přiměřené zadostiučinění, tedy omluvu a zadostiučinění v penězích určené soudem, pokud by omluva nebyla dostatečná. Dále je možné požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které činí dvojnásobek pořizovací hodnoty licence v době neoprávněného nakládání s dílem. V neposlední řadě bude muset neúspěšná strana zaplatit náklady sporu, které nejsou zanedbatelné. Primární nároky jsou tedy nepeněžité, i když si autor bude jistě přát, aby porušitel za své neoprávněné jednání zaplatil, a to doslova. Nejčastěji uplatňovaným peněžitým nárokem je dvojnásobek obvyklé licenční odměny; v tomto případě je nutno poukázat na onu obvyklost, tedy nejedná se o dvojnásobek částky jednostranně stanovené autorem, ale běžně žádané za obdobné fotografie jinými autory na trhu, z čehož plyne závěr, že fotograf by měl vždy usilovat především o „licenčně hodnotné snímky“.

Advokáti Černá Pole

Advokáti Černá Pole
http://www.advokaticernapole.cz
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný

aktuální akce

aktuální články

bazar nabízí

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace