Filtry – proč není digitální stejný jako optický

Malé povídání o tom, jaký je rozdíl mezi filtrem optickým a digitálním, a také o tom, kdy je můžete zaměnit a kdy už ne.

Digitální filtr má několik výhod – neušpiní se, nepoškrábe a koneckonců ho nemusíte ani nosit s sebou. Hlavně se dá použít až na hotový snímek (dokonce jen na některé části) a jeho nejvhodnější vlastnosti můžete určit interaktivně. To by mohlo vést k falešné představě, že optické filtry již patří minulosti. I když třeba v případě v případě černobílé fotografie umožňuje vybírání jednotlivých barevných kanálů a jejich míchání (o maskách ani nemluvě) docílit lepších výsledků, než s filtry optickými, jsou situace, kdy na ně nemůžete spoléhat.

Abychom pochopili rozdílný účinek obou typů, musíme si zmapovat vznik obrazu. Světlo určité barvy osvítí scénu a odrazí se od ní – tedy od jednotlivých objektů – většinou s pozměněnou barvou. Pokud je použit optický filtr, poměry barevných složek se změní. Když toto světlo naexponuje příslušné médium, přemění se na rozsah zčernání či úrovně jednotlivých barevných složek. Přitom se jedná o určitý výsek ze všech intenzit – ty příliš nízké se na médiu nezachytí, ty příliš silné od jisté úrovně překročí práh nasycení média a jejich hodnotu pak již nelze z obrazu zjistit, protože jsou reprezentovány jednotnou maximální hodnotou. Pokud se použije digitální filtr, pracuje až s tímto výřezem a může se tedy stát, že pokud je zapotřebí výrazně posunout hodnoty pro některou barevnou složku, která byla vzhledem k barevnému posunu výrazně pod- či přeexponována, nebude odkud potřebnou informaci získat a může dojít ke zkreslení barev ve světlech či stínech.

Možné problémy závisí na stupni změny. Čím více se má snímek barevně změnit, tím jsou problémy pravděpodobnější. Drobná změna tónu k teplejšímu či chladnějšímu nepředstavuje žádný problém. Závažnější je korekce umělého žárovkového světla na denní. Konverzní filtr KB 15 propouští v červené barvě zhruba 1/4 – 1/5 vstupujícího záření, zatímco v modré barvě je to zhruba 90%. Bez filtru je tedy modrý kanál ve srovnání se světlem denním exponován v umělém světle 4x méně než červený. Ani to neznamená obvykle problém, dokážu si však představit, že to již vadí při některých precizních barevných reprodukcích, kdy by se mohl projevit posun tónů ve stínech a/nebo světlech. Podrobnější informaci naleznete v odstavci Možnost změny vyvážení bílé z radčina článku Je RAW pro vás?

Z následujících ukázek je první věnována umělému osvětlení, další příklady pak přinášejí extrémní situace, které již digitální filtr nezvládne.

Poznámka: Popis v předchozích odstavcích se týká zpracování fotografie v grafickém editoru, kdy vycházíme z některého obrazového souboru (TIFF, JPEG, BMP, …). Pokud je digitální filtr aplikován přímo při pořizování fotografie v digitálním fotoaparátu – nebo ekvivalentně při zpracování surových dat na počítači (soubory RAW a ekvivalentní) – je výchozí pozice poněkud jiná a úspěšnost digitálního filtru může být vyšší. Na druhou stranu již zpracované soubory (fotografie) z digitálního fotoaparátu jsou k digitálním filtrům poněkud vstřícnější než sken z diapozitivu, neboť mají výrazně větší rozsah užitečných expozic ve stínech, takže filtr má „odkud brát“.

Umělé světlo

Připojené snímky představují po řadě nekorigovanou fotografii s vyvážením bílé nastaveným na denní světlo (vlevo nahoře), tentýž snímek korigovaný (vpravo nahoře), snímek s vyvážením bílé nastaveným na žárovkové světlo (vpravo dole) a nakonec snímek s nastavením na denní světlo, ale s korekčním filtrem 80B (vpravo dole).

Nekorigovaný snímek v umělém osvětlení Korigovaný snímek v umělém osvětlení
Snímek v umělém osvětlení Snímek v umělém osvětlení s korekčním filtrem

Na první pohled si možná všimnete, že snímek s vyvážením na žárovkové světlo je o něco lepší, než snímek s filtrem. Není to ovšem zásluha digitálního fotoaparátu či chyba filtru. Uvedený filtr je totiž určen pro korekci světla fotografických žárovek, které jsou barevně o něco studenější, než ty běžné domácí. Navíc barevná odchylka dále stoupá s klesajícím výkonem žárovky. Výsledek zdaleka není plně korigován a chyba je v podstatě v obsluze, která nezvolila správný filtr (pokud se tážete, proč ho teda mám, tak proto, že při silných žárovkách je výsledkem příjemně teplý tón). Účelem těchto snímků však není ukázka korekce umělého světla na denní, ale porovnání výchozího stavu s filtrem a bez.

Vraťme se nyní ke snímku korigovaném v editoru. Možná namítnete, že ho lze opravit mnohem lépe a to poměrně jednoduše. Máte pravdu, ale to nebylo cílem, šlo mi o přiblížení se snímku fotografovanému s filtrem. Můžete si prohlédnout histogramy, shora dolu se jedná o nekorigovaný snímek bez filtru, snímek s filtrem a korigovaný snímek bez filtru. Všimněte si především okrajů. Zelený a modrý kanál snímku pořízeného bez filtru jsou viditelně posunuty doleva směrem ke stínům a částečně oříznuty. Ještě výraznější je to u červeného kanálu, který je posunut doprava do světel. Oříznutí je dobře viditelné, když jsem se pokusil srovnat průběh pomocí úrovní tak, aby se průběh podobal snímku s filtrem, vznikla ve světlech díra. To jsou chybějící informace, které již nelze získat a použít pro úpravu snímku.


Histogramy pro nekorigovaný, filtrovaný a korigovaný snímek

Extrémní barevný posun

V předchozím povídání jsme se dotkli světla umělého, teď si vezměme jako příklad světlo podvodní. Ukázkový snímek jsem pořídil ve spodním patře oceanária v Lisabonu. Denní světlo putovalo od hladiny vodou dolů, kde se odrazilo od dvou máček skvrnitých a ode dna a pokračovalo vodou dále až ke stěně. Protože voda se – v závislosti na čistotě – chová jako azurový či zelený filtr, tlumila se červená složka postupně během svého putování, takže výsledný obraz je značně azurový. Celkem urazilo světlo vodou 6 – 9 metrů, což by vyžadovalo korekční filtr zhruba CC90R, jehož opravný faktor by znamenal zhruba osminásobné prodloužení expozice (orientačně se uvádí korekce CC10R na každých 0,75m dráhy světla ve vodě).

Podívejme se, jak vypadá histogram. Červený kanál je téměř zcela prázdný, protože byl vlastně silně podexponován. 99,99% všech bodů má hodnotu 12 nebo méně. Pokus nasadit filtr digitální a zesílit červený kanál vede k výsledku, který je horší než originál.


Histogram nekorigovaného červeného kanálu

Následující čtveřice snímků představuje nahoře nejprve nemanipulovaný sken z diapozitivu, dále snímek s maximálním přijatelným zesílením červené při skenování (ovšem za cenu již červenajících stínů) a ve spodní řadě červené kanály odpovídající oběma snímkům.

Máčka skvrnitá - ukázka úbytku červené barvy ve vodě Máčka skvrnitá - digitální korekce úbytku červené barvy ve vodě
Téměř prázdný červený kanál Korigovaný, ale degradovaný červený kanál

Další dvojice je podobnou ukázkou, tentokrát jen silně upravený snímek a opět ukázka výsledné degradace červeného kanálu.

Oceanárium Lisabon - extrémní korekce červeného kanálu Extrémně korigovaný červená kanál

Teď byste možná rádi viděli snímek pořízený za použití optického filtru. Nemám ho, protože nemám příslušný filtr. A i kdybych ho měl, nebo se pokusil použít alespoň červený filtr pro černobílou fotografii, těžko bych získal kloudnou fotografii. I při citlivosti ISO 800 jsem měl problémy s délkou expozice. Při osminásobném prodlužení bych se dostal na 1/8 – ¼s, což by pro mne znamenalo plýtvání materiálem.

A ještě malá poznámka – uvedený příklad je ještě komplikovanější, protože světlo z různých míst scény urazí vodou různě dlouhou dráhu. Proto není barevný posuv všude stejný a nelze ho optickým korigovat celkově. Pro odstranění rozdílů je naopak digitální filtr lepší (za předpokladu, že mu zlepšíte výchozí pozici).

Infračervená fotografie

Lánská obora - infračervené světlo
V předchozím případě jsme měli jednu barevnou složku mnohem méně (případně více) výraznou než dvě druhé. V infračervené fotografii je problém ještě komplikovanější. Infračervené záření je součástí stejného kanálu jako viditelné červené záření, navíc je obvykle stokrát až tisíckrát slabší – nebo alespoň jeho účinek na záznamové médium (pozor, někdy se nesprávně uvádí, že IR vyžaduje dlouhou expozici, protože filtry jsou značně husté – není to pravda, týká se to jen viditelného světla, v IR jsou naprosto průhledné). To znamená, že je překryto a navíc je jeho podíl v obraze značně malý – nejde tedy nijak oddělit a prezentovat samostatně.

Existují sice určitá náhradní řešení, např. mix barevných kanálů (zkuste -30%R, +200%G, -70%B), případně fotografovat v horkém létě, kdy je tráva suchá a žlutá, nebo na podzim, kdy je listí červené a žluté, tedy v červené barvě světlé, takže lze použít samotný červený kanál. Jedná se však o neplnohodnotné náhražky, nikoliv o skutečnou infračervenou fotografii.

Ukázkou k tomuto případu je fotografie z Lánské obory. Vpravo nahoře je ve světle infračerveném, dole je pak fotografie ve světle viditelném a samostatný červený kanál. Přestože světlejší tráva může budit dojem, že se jedná o snímek v infračerveném světle, listí na stromech je mnohem tmavší a zřetelně odlišné od infračervené fotografie. A malá poznámka – snímkům se trochu kácí horizont, ignorujte to prosím, fotografie ilustrují něco jiného.

Lánská obora - viditelné světlo Lánská obora - červený kanál viditelného světla

Polarizační filtr

V předchozích případech i úvodním pojednání jsme se věnovali barvě, tedy vlnové délce světla. To má ale ještě jednu vlastnost a to polarizaci.

Sas Bece, Dolomiti, IT
Důkladné
pojednání o polarizačních filtrech
napsala radka, takže jen stručně: elektrická složka světla kmitá v rovině kolmo ke směru jeho šíření (a kolmo na složku magnetickou, ale nechtějte po mně, abych si to představil). Ve svazku rovnoběžných paprsků jsou tyto roviny obvykle rozděleny rovnoměrně do všech směrů. Pokud je světlo polarizováno, jsou roviny kmitů všech paprsků rovnoběžné. Polarizační filtr pak světlo propouští či blokuje v závislosti na poloze této roviny vůči filtru.

Pro naše povídání je podstatné to, že polarizace (či nepolarizace) světla je vlastnost, která se samozřejmě při expozici ztratí a výsledný obraz už ji přímo nenese (nepřímo ji lze odvodit porovnáním jednoho či více snímků pořízených s filtrem a referenčního snímku bez filtru). Digitální polarizační filtr neexistuje proto, že prostě neexistuje informace ve snímku, na jejímž základě by takový filtr mohl fungovat.

V grafickém editoru sice můžete ovlivnit sytosti barev i retušovat odrazy ve skle, opět se ale jedná jen o náhražku.

Shrnutí

Digitální filtr se optickému přinejmenším vyrovná v naprosté většině situací. Přesto však existují případy, kdy se bez optického neobejdete. Měli byste znát rozdíl v jejich principech, abyste mohli posoudit, zda můžete optický filtr skutečně digitálním nahradit.

15 komentářů u „Filtry – proč není digitální stejný jako optický“

 1. Přechodové filtry

  Ještě by možná stály za zmínku přechodové filtry a možnost jejich nahrazení bracketingem a následným spojením dvou snímků v počítači.

  Odpovědět
  • přechodové filtry

   Ano – to by mne též zajímalo, zvláště pak i případně samostatný článek ohledně vytváření HDR obrázků a jejich konverze do LDR pomocí tone mapping či jiných metod.

   Odpovědět
 2. Ad: polarizační filtr

  Jen pro zajímavost, Nik Software ve své sadě digitálních filtrů nabízí mj. polarizační. Samozřejmě se snaží pouze simulovat “podobný” efekt.

  Odpovědět
 3. Nemáte někdo digisnímek z oceanária?

  Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte podobný podvodní snímek, jako jsem použil v článku, ale focený na digi a nejlépe do RAWu (ale bez blesku).
  A pokud se někdo najde, tak jestli by se nepodělil o zkušenost, nakolik lze takový barevný posun korigovat.
  Případně jestli máte někdo takové zařízení za rohem, nemohli byste tam zaběhnout a test odfotit? :-)))

  Odpovědět
 4. Zakladny rozdiel

  Opticky filter (okrem polarizacneho) “pracuj” s vlnovou dlzkou svetla (kazdy ma svoju zavislost absorbancie od vlnovej dlzky), zatial co digitalny pracuje so suradnicami v RGB, CMY, …

  Prevod zo spektralnej charakteristiky svetla na farbene suradnice je jednoznacne definovany (za definovania dacoho comu sa hovori standardny porozoravatel), opacny prevod, napr. z RGB na vlnovu dlzku jednoznacne (exaktne) mozny nieje.

  Uz preto nemoze dat digitalny filter rovnaky vysledok ako opticky.

  Odpovědět
 5. dobry clanek, ale…

  …ocekavani, ktera ve me vzbudilo uz samo tema clanku a vyborny uvod, se naplnila jen z casti. Velmi jsem ocenil zminku o IR fotografii, naopak ale zamrzela absence prechodovych filtru a nejvic me pak zklamal samotny zaver. Od poctiveho shrnuti bych ocekaval spise vycet vyhod a nevyhod jednotlivych reseni nez proste konstatovani ze oba maji svoje opodstatneni. U “digitalniho filtru” by se sluselo zduraznit ze zvysuje sum v tech barevnych kanalech ktere zvyraznuje (opticky filtr zase pohlcuje sveto a tak nuti fotografa k pouziti delsich casu nebo vyssi citlivosti) a pri prilis velkem “natazeni” histogramu muze dojit k rozbiti plynulych prechodu na skokove, coz je zvlast patrne na jednolitych barevnych plochach, kde vznikaji tzv. mapy. Take bych v takovem clanku rad videl nejake ukazky snimku, u nichz bez pouziti filtru dochazi k prepalum v nekterem barevnem kanale a ani nasledna softwarova uprava uz tam tu kresbu nevrati. Zkratka jsem cekal duraznejsi pripomenuti toho, ze ani Photoshop neni vsemocny, coz si dnes bohuzel spousta fotografu nepripousti.

  Odpovědět
  • dobry clanek, ale…

   Presne stejny dojem – clanek se skvelym rozjezdem, ale nastinene problemy byly ilustrovany vlastne jen na prvni ukazce s histogramy. bylo by zajimave videt pokus o korekci vetsiho barevneho posunu nez kanaly snesou, a jak to dopada s filtrem.

   K tomu problemu co digi snese a co ne – z vlastni zkusenosti musim rict ze jsem se dodud nesetkal se situaci, kdy by mi manipulace s jednotlivymi kanaly pri prevodu z RAW do 16 bit nestacila – a to i pri razantnich barevnych posunech. Zatim vzdy jsem dosahl pozadovaneho efektu a snimek mi nepripadal tonalne prilis degradovan – sum jiste narusta, ale obvykle je to vec resitelna.

   Chapu tedy princip pouziti optickych barevnych flitru a na CB film jsem si s nimi rad hral – nicmene fotim li nyni vse do RAW – mohu zodpoveden prohlasit ze dosahnu lepsich prevodu do CB i s vyraznejsim efektem nez drive ciste v CB filmu (druha vec je ze to dosud nedostanu rozumne na papir :)) )

   Tedy se onem poznamkam o stale nutnosti opt bar filtru v digi ponekud usmivam – chapu princip ale ma praxe dosud ukazuje pouziti zbytecnym. Druha vec je – ze je nutno fotit do RAW s vetsim dynamickym rozsahem a snazit se upravy provadet setrne, ze spatneho JPG uz tezko neco bez extremniho narustu kompresniho sumu neco vytahnout – myslim ze porovnani tonalnich uprav jednotlivych kanalu – SERTNE Z RAW versus NESETRNE Z PRUMERNE KOMPRIMOVANEHO JPG by si zaslouzilo dalsi clanek a zrejme by rozdily byly dost patrne aby uzivatele vyrovaly pred takovym “SETRENIM MISTEM NA DIGITALU” – kdyz mozno dosahnout necekane kvality, pouze se trochu nebat vice prace s RAW.

   Odpovědět
   • dobry clanek, ale…

    Počítáte mezi barevné filtry i skyligt a portrait? Tyhle mají podle mě význam i pro digitál. Skylight “pochytá” UV a část modrých paprsků které změkčují snímek a portrait zlepší podání pleťovky.

    Odpovědět
   • dobry clanek, ale…

    Spis nez barevne jsem mel na mysli prechodove fitry, bez jejichz pouziti u mnoha zaberu k prepalu dochazi a deje-li se tak pouze v jednom barevnem kanale, nemusi to byt z histogramu vubec poznat (pokud neni k dispozici histogram pro kazdy barevny kanal).

    O vyhodach fotografovani do RAWu se vubec nepru, ale rada lidi presto voli format JPG, at uz kvuli mensi velikosti souboru nebo mensim casovym a hardwarovym narokum na postprocesing. Je na zvazeni kazdeho, zda je pro nej kvalita JPG dostatecna a ma cas hrat si v terenu s filtry, nebo ma naopak cas hrat si doma pocitacem… Pro radu fotografu, kteri presli z analogu, filtry maji a jsou zvykli je pouzivat a naopak se softwarovymi upravami se prilis neszili je to jiste lakava varianta. Dulezitejsi nez technicka kvalita je prece namet, kompozice, atmosfera a spousta dalsich veci, pomahaji-li fotografovi zabehnute ritualy toho dosahovat, neni duvod je menit. V rade situaci neni rozdil mezi RAW a JPG az tak propastny, zalezi dost na tom co clovek foti. Spis jde o to znat limity pouziteho reseni, aby nedochazelo k neprijemnym prekvapenim, a prave jejich podrobnejsi zmapovani mohl clanek prinest.

    A nakonec bych zde jeste zminil skeny z diapozitivu, kde je zkratka k dispozici pouze JPG (popr. TIFF), ve stinech je casto vic zrno nez kresba a od upravy v pocitaci si proste nelze slibovat totez, co od pouziti optickeho filtru pri porizovani zaberu.

    Odpovědět
    • dobry clanek, ale…

     Tak jsem si to znovu prošel 2x a některé připomínky beru.
     Závěr by snesl trochu rozvinout. Přechodové filtry skutečně vypadly, nejspíš proto, že fotím hlavně na čb negativ a digitální a optický filtr mi fungují naprosto stejně. UV filtr – vida, tak tahle úvaha mě nenapadla. Výrobci se ovšem holedbají, že UV filtry vestavují do barevných emulzí, takže to samo o sobě námět na sadu zkoušek.

     Nicméně tohle nebyl detailní rozbor, čtenář Paladixu je obvykle hloubavý a stačí ho navést. Kdybych se rozhodl pojmout to důkladně tak, jak jsem zvyklý, tak bych si musel ke své technice přibrat někoho s posledním výstřelkem digitálních zrcadlovek, vloupat se do Profifota a uzmout tam digitální stěnku k Sinaru a pak už jen ukecat pana Šedu, aby mi k Cambu zapůjčil redukci na malý formát 9×12. Následně bych se touhle hromadou snažil pořídit snímky za stejných podmínek (včetně toho Lisabonu, holt by na to padly nalétané míle a body z hotelu) a tři měsíce to pak zpracovával. Po vydání by si stejně někdo posteskl, že ignoruji skládání expozic pořízených přes separační filtry, protože tohle je ten jediný správný způsob, jak se dobrat k reálným barvám v astronomické fotografii.

     Tohle si ve finále stejně musí každý otestovat na své technice a svých postupech. Já se například k přechodovým filtrům obého druhu pro negativ už téměř neuchyluji. Dynamický rozsah je dostatečný a pokud už něco zpracovávám dál, tak už mi stojí za to věnovat dvě noci vytvoření dvou či tří masek pro řízení křivek.

     Článek má čtenáře upozornit, že musí posoudit, zda si záznam i nadále uchová informaci, na jejímž základě filtr zafunguje a s tímto ohledem jsem vybral případy. Věřím, že s RAWem by fotky z oceanária vyšly mnohem lépe, ale nevěřím, že by bylo možno dát k ledu filtry polarizační a IR.

     Odpovědět

Napsat komentář