motiv

Novela živnostenského zákona o fotografických službách

Poskytování fotografických služeb bylo podle zákona o živnostenském podnikání až do 29. února 2000 živností volnou, kde platila pouze ohlašovací povinnost.
S příchodem novely živnostenského zákona se od 1. března 2000 stává živnost Fotografické služby živností ohlašovací řemeslnou. Co to znamená pro podnikatele, kteří podnikají nebo by chtěli podnikat v tomto oboru se pokusím vysvětlit v následujícím textu.

Mimo běžných náležitostí, nutných pro získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou, tj. doklad prokazující bezúhonost - výpis z rejstříku trestů a doklad o tom, že nemá vůči finančnímu úřadu daňové nedoplatky (tyto doklady se předkládají místně příslušnému živnostenskému úřadu) musí fyzická osoba, žádající živnostenské oprávnění k řemeslné živnosti předložit ještě doklady prokazující odbornou způsobilost, přičemž tyto doklady předkládá okresnímu živnostenskému úřadu podle svého bydliště.

Požadovanou odbornou způsobilost lze prokázat dle § 21 živnostenského zákona:

 1. výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
 2. vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
 3. vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo tředního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru,
 4. diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.
Tyto uvedené doklady mohou být dle § 22 živnostenského zákona nahrazeny:
 1. výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti,
 2. vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
 3. vysvědčením o maturitní zkoušce v příbuzném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
 4. diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy v příbuzném oboru a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru,
 5. osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
 6. dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
 7. dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.
Pokud podnikatel nemá uvedenou kvalifikaci či praxi, může získat živnostenské oprávnění na předmět podnikání Fotografické služby prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a která, nejde-li o manžela nebo manželku podnikatele, je v pracovněprávním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky (výše uvedené) provozování živnosti a musí mít bydliště na území České republiky.

Zachování dosavadních oprávnění řeší v § 74 přechodná a závěrečná ustanovení živnostenského zákona:

 1. V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.
 2. Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné (případ "fotografických služeb"), nabývají současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem. Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
V praxi to znamená, že by stávající živnostenské listy na předmět podnikání fotografické služby měly být zachovány, podnikatelé pouze přejdou z místního živnostenského úřadu pod okresní živnostenský úřad a dostanou nové živnostenské listy.

Josef Hrubý
http://www.fotohruby.cz/
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný
Diskuse k článku
Tomáš Chadim30.5.2002, 17:14odpověď
Josef Hrubý30.5.2002, 22:02odpověď
zemekf4.1.2010, 07:39odpověď
David6.11.2003, 10:41odpověď
Gabriela21.9.2004, 12:30odpověď

přidat příspěvekpříspěvky e-mailemzobrazit vše stromovězobrazit vše podle data


aktuální akce

aktuální články

bazar nabízí

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace