motiv

Tisk fotografie z právního pohledu, aneb Když dva tlačí, není to totéž

minulém článku jsme si řekli něco blíže k nákupu fototechniky, nyní se přesuneme na úplně opačný konec procesu fotografování, a to vytvoření papírové fotografie z digitálního souboru. Samotný proces nastavení barev a odstínů ponecháme zcela stranou a zaměříme se pouze na právní otázky objednávky tisku fotografie a jejího zhotovení.

Zhotovitel postupuje samostatně

Obecně postupuje zhotovitel (tiskárna, fotosběrna) při vyřizování objednávky samostatně, tedy snaží se vytvořit co nejkvalitnější konečný výsledek dle svých nejlepších schopností a možností. Příkazy zákazníka ohledně způsobu provedení díla je zhotovitel vázán pouze tehdy, bylo-li tak předem ujednáno, popřípadě jedná-li se o zavedenou zvyklost. Zhotovitel je povinen dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase, stejně tak musí obstarat vše, co je k jeho provedení zapotřebí. Nicméně ne vždy je zákazník s hotovou zakázkou spokojen.

Fotografie bez zásahu zhotovitele

První možností je, že zákazník zašle fotky bez jakýchkoli úprav, ty jsou následně také bez jakýchkoli úprav zhotovitelem vytisknuty, výsledkem ale je, že se zákazníkovi nelíbí (kvůli špatné expozici, nesprávnému vyvážení bílé barvy, barevnému posuvu atd.). Přestože se jedná o poměrně subjektivní záležitost osobního vkusu, může se jednat také o určité pochybení zhotovitele. Mají-li totiž fotky po vytisknutí opravdu objektivně špatnou kvalitu (myšleno technicky, nikoli umělecky), měl být zákazník na pravděpodobnost takovéhoto výsledku předem upozorněn. Toto neplatí pouze, pokud zhotovitel nevhodnost fotografií nemohl zjistit ani při tzv. vynaložení potřebné péče.

Poskytne-li zákazník k vytisknutí očividně nekvalitní fotografie, musí být zhotoviteli vcelku jasné, že nekvalitní zůstanou i po vytisknutí. Zákazníkovi by tedy měla být dána možnost si objednávku rozmyslet, případně by mu měla být nabídnuta úprava fotografií tak, aby měly o něco lepší výslednou kvalitu, a pokud by ani toto nebylo možné, zákazník by měl mít možnost si celou objednávku úplně rozmyslet a fotografie vůbec nenechávat tisknout. Pokud by byl zákazník opravdu výjimečně neústupný a nadále na jejich vytisknutí trval, i když by bylo jasné, že by v konečném výsledku fotky byly špatné, možnost odstoupit od smlouvy má naopak zhotovitel. Tímto se zcela jednoduše a efektivně vyhne jakékoli hrozbě následných reklamací ze strany nespokojeného zákazníka.

Pokud zákazník trvá na vytvoření fotografií i po upozornění zhotovitele na nevhodnost zaslaných snímků, nemá již možnost reklamovat výsledek z tohoto důvodu. Zhotovitel má za této situace možnost požadovat, aby zákazník zadal pokyn k vytisknutí špatných fotek v písemné formě, čímž se opět vyhne případným pozdějším nedorozuměním a neoprávněným reklamacím se ubrání. Výše popsané bude platit především za situace, kdy si zákazník objedná např. jednu velkoformátovou fotografii. Pokud naopak bude chtít vytisknout desítky nebo stovky fotografií, pravděpodobně po něm nebude možné spravedlivě požadovat, aby kontroloval a zvažoval, zda některá z nich není výsledkem špatného nastavení fotoaparátu. Vždy bude záležet na konkrétních okolnostech.

Fotografie upravená zákazníkem

Zákazník zašle fotky, které si předem sám upravil, přesně nastavil jejich barevnost, světelnost apod. Zhotovitel je takto vytiskne, ovšem výsledek je stejný jako v předchozím případě – tedy nespokojený zákazník. Řešení je prakticky stejné jako u předešlé situace. Zhotovitel poté, co dospěje k závěru, že fotografie budou po vytisknutí vadné, upozorní zákazníka. Ten se rozmyslí, co s fotkami dál, tedy jestli je chce i přes upozornění vytisknout, chce je upravit nebo si tisk rozmyslí úplně. Zhotovitel má i v tomto případě možnost odmítnout vytisknout fotky, pokud mu bude již předem jasné, že budou špatné.

Vždy je však nutné rozlišovat, kdy údajná nekvalita fotografií existuje pouze v představách zákazníka a fotkám vlastně nic nechybí, pak není možné popsaný postup aplikovat. Vytvoří-li zhotovitel dle svých nejlepších schopností objektivně kvalitní fotografie z digitálního nebo analogového zdroje, které se zákazníkovi prostě jen nepozdávají, má zákazník jednoduše smůlu, zhotovitel ani neměl jak podobný výsledek předpokládat.

Fotografii upraví zhotovitel

Předpokládejme, že fotografie jsou zaslány bez úprav, nicméně zhotovitel dospěje k závěru, že za mnoho nestojí a po vytisknutí by vypadaly špatně, proto sám provede úpravy. Zákazníkovi se ale upravené fotografie nelíbí. V tomto případě lze uplatnit již výše uvedené, tedy že zhotovitel postupuje samostatně. Pokud k úpravě došlo při nejlepší snaze zhotovitele dosáhnout co nejlepšího výsledku, je zatěžko mu tento postup následně zazlívat. Pouze bylo-li předem výslovně zákazníkem žádáno, aby k žádným či některým úpravám nedošlo, byly by úpravy zhotovitele vadou zhotovení. Dané řešení je použitelné i u poslední možné varianty – tedy v případech, kdy zákazník fotky upraví, zhotovitel ale úpravy považuje za nedostatečné, proto je upraví ještě jednou tak, aby dle jeho názoru po vytisknutí vypadaly co nejlépe. I v tomto případě má zhotovitel možnost fotky upravit dle obrazu svého. Pokud to zákazník nechce připustit, musí zhotovitele upozornit (nejlépe písemně či jinak prokazatelně) na to, že fotografie mají být jen vytisknuty bez jakýchkoli dalších úprav.

Jiné vady

Odlišnou situací je, jsou-li fotografie nekvalitní (myšleno opět technicky), aniž by to bylo vinou jakékoli jejich úpravy, tedy je-li dílo zjevně vadné – má zcela jiné vlastnosti, než bylo ujednáno (fotka je v jiném než požadovaném formátu papíru, je černobílá namísto barevné, fotky nejsou vytisknuty všechny apod.). Má-li dílo při předání takovou vadu, zakládá to práva zákazníka (a povinnosti zhotovitele) z vadného plnění, je tedy možné fotky reklamovat stejně jako např. u kupní smlouvy. Zákazník má následně dle závažnosti porušení smlouvy nárok na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci nebo dodáním chybějící věci, případně má možnost požadovat opravu věci (nicméně oprava fotografií nezní příliš proveditelně), má nárok na slevu z ceny, nebo má možnost zcela odstoupit od smlouvy (ve vadné části). Zákazník má povinnost vytištěné fotografie co nejdříve po převzetí prohlédnout a ujistit se, že žádné vady nemají. Neoznámí-li totiž vadu včas (tedy hned poté, co mohl vadu zjistit), pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Obchodní podmínky

Výše uvedené odráží zákonnou úpravu. V objednávce a jejím potvrzení nebo např. i v obchodních podmínkách zhotovitele můžou být jednotlivé zmíněné nebo některé další aspekty výslovně upraveny odlišně. Pak se primárně vychází ze smlouvy. Od zákona se lze totiž ve většině případů odchýlit a je-li to oboustranně stvrzeno zhotovitelem i zákazníkem, má taková odchylná dohoda přednost před zákonem.

V příštím článku si ještě s předstihem před vánoci popíšeme možnosti a rizika při bazarovém prodeji či koupi zboží, což je téma nejen na Paladixu velmi aktuální, a to z pohledu obou stran, tedy jak prodejce, tak i kupujícího.

Advokáti Černá Pole

Advokáti Černá Pole
http://www.advokaticernapole.cz
Další články autora

1   2   3   4   5   
1 - výborný ... 3 - průměrný ... 5 - špatný

aktuální akce

aktuální články

bazar nabízí

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace